Шимтгэл

Авах, зарах захиалга

Криптовалют худалдан авах захиалга өгсөн хэрэглэгчийн захиалгыг “Авах захиалга” гэж ойлгоно. Харин Криптовалют худалдах захиалга өгсөн хэрэглэгчийн захиалгыг “Зарах захиалга” гэж ойлгоно. Авах, Зарах захиалга биелсэн тохиолдолд арилжааны шимтгэлийг захиалга өгсөн валютаар доор заасан хэмжээгээр шимтгэл төлөгдөнө.

Арилжааны шимтгэлийн хэмжээ: 0.2%